ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11462 / 10.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 10.05.2021 - 13:52

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, относно: 

1. Отмяна на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното заседание на 27.11.2019г., отразено в Протокол №3 за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр.Бургас, от о.т.10 по одобрен ПУП-ПП с Решение № 51-21/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас до о.т.61 по одобрен ПУП-ПУР с Решение №  56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас. 

2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План улична регулация /ПУП – ПУР/ за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивш масив 130 в бивша местност „Хаджиева нива“ (бивша „Хаджи тарла“), землище гр.Бургас/, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.908, 07079.3.1076, 07079.3.1077 и 07079.3.1078 по КК на гр.Бургас, които са общинска публична и общинска частна собственост.

3. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП-ПУР за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивш масив 130 в бивша местност „Хаджиева нива“ (бивша „Хаджи тарла“), землище гр.Бургас/, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.3.908, общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „пасище“.

4. Одобряване на задание за проектиране и разрешавене изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр.Бургас /бивш масив 130 в бивша местност „Хаджиева нива“ (бивша „Хаджи тарла“), землище гр.Бургас/, с който се обособява УПИ, отреден „за многокорпусна сграда със смесено предназначение, КОО и търговски складове и ТП“, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/, състоящо се в корекция на североизточната регулационна граница на УПИ I-31, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.3.1083 по КК на гр.Бургас /бивш масив 130 в бивша местност „Хаджиева нива“ (бивша „Хаджи тарла“), землище гр.Бургас.            

5. Одобряване на задание за проектиране и разрешавене изработване на ПУП – ПУР за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивш масив 130 в бивша местност „Хаджиева нива“ (бивша „Хаджи тарла“), землище гр.Бургас/.  

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ