ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11476 / 12.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 15:40

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, относно: Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на битова канализация в обхвата от южната регулационна граница на кв. Лозово, гр. Бургас, от ул. "Ружа" при о.т. 51, през имот 07079.4.738, 07079.4.763 и 07079.4.782 до КПС "Лозово", намиращо се в ПИ с идентификатор 07079.605.3 по КК на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ