ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11477 / 12.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 16:13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:

1.  Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за ПУП-ПУР за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр.Бургас, с който за провеждане на трасе на нова обслужваща улица, се засяга ПИ с идентификатор 07079.13.142 – частна общинска собственост и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр.Бургас, бивша местност „Герена“ (бивша местност „Мочура“) по недействаща КВС, землище на кв.Банево, гр.Бургас;

2.   Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за за ПУП-ПУР за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр.Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр.Бургас, бивша местност „Герена“ (бивша местност „Мочура“) по недействаща КВС, землище на кв.Банево, гр.Бургас;

3.    Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за за ПУП-ПУР за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр.Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр.Бургас, бивша местност „Герена“ (бивша местност „Мочура“) по недействаща КВС, землище на кв.Банево, гр.Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ