ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11478 / 12.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 16:25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 

1.      Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр.Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв.Банево, гр.Бургас, с който за осигуряване възможността за  провеждане на нови обслужващи улици и привързването им към действащата улична регулация на кв.Банево, в участъка на улица от о.т. 128 до о.т.133, се засяга ПИ с идентификатор 07079.13.42 по КК на гр.Бургас, представляващ частна общинска собственост с начин на трайно ползване – пасище;

2.      Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр.Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв.Банево, гр.Бургас;

3.      Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр.Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв.Банево, гр.Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ