ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11482 / 13.05.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 13.05.2021 - 15:35

от инж. Чанка Коралска – зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ
за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение /напорен водоем/ за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 21141.13.16, 21141.13.23, 21141.12.33, 21141.12.31, 21141.12.35 /бивш ПИ 21141.12.34/, 21141.33.26, 21141.34.23, 21141.37.46, 21141.37.37, 21141.37.42, 21141.36.4, 21141.36.6, 21141.36.38, 21141.36.40, 21141.37.47, 21141.37.52, 21141.38.31, 21141.38.38, 21141.38.37, 21141.39.39, 21141.39.43, 21141.40.24 и 21141.40.51 /бивш ПИ 21141.40.47/ по КК на с. Димчево, община Бургас, които са общинска публична и общинска частна собственост.
2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение /напорен водоем/ за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 21141.37.37 по КК на с. Димчево, община Бургас.
3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение /напорен водоем/ за напояване на имоти в в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас.
      4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение /напорен водоем/ за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ