ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11504 / 14.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 16:57

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН БЪЛгария Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив, за изграждане на нов трафопост в имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ II в кв. 40 по плана на ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.658.91 по КККР НА Гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ