ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11527 / 17.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 17.05.2021 - 17:16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез извършване на доброволна делба в УПИ ІV-16,4017,4018,4030 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас съответен на ПИ с проектен идентификатор 07079.617.330 по КК на гр. Бургас и ПИ с проектен идентификатор 07079.617.331 по КК на гр. Бургас, представляващ част от уличната регулация 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ