ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12031 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 17:35

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с.Твърдица, Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ