ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12274 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 16:37

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “Електроразпределение Юг” ЕАД за изграждане на нов трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ IV-22 в кв. 33 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.659.504 по КК на гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ