ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12281 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 16:43

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-125, XIV-178, XV-179, XVI-180, XVIII-181, XVII-121, VIII-117, VII-118, XI-119 и X-120 в кв.1, УПИ IV-148 и V-149 в кв.30 и УПИ X-126, IX-127, VIII-128, VII-129, VI-130, V-140, IV-147, I-1462, II-1464 и III-1463 в кв.3 по плана на зона "Изток", гр. Бургас, идентични с ПИ с идентификатори 07079.622.125, 07079.622.178, 07079.622.179, 07079.622.180, 07079.622.181, 07079.622.121, 07079.622.117, 07079.622.118, 07079.622.119, 07079.622.120, 07079.622.148, 07079.622.149, 07079.622.126, 07079.622.127, 07079.622.128, 07079.622.129, 07079.622.130, 07079.622.140, 07079.622.147, 07079.1.1462, 07079.1.1464 и 07079.1.1463 по КК на гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ