ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12289 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 18:20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителен договор по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ в процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-336 и XXV-337 в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас /ПИ с идентификатори 07079.604.336 и 07079.604.337 по КК на гр.Бургас/ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ