ИСКАНЕ № 08 - 00 12749 / 28.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 28.04.2022 - 15:12

от "Света София Билдинг" ЕООД, относно: Учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост в имот - общинска собственост, представляващ УПИ I - 233,298,300 в кв. 30а - имот с идентификатор №07079.501.236 по КК и КР на гр. Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА