ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12790 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 16:33

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на УПИ Х-672 и УПИ ХI-674 в кв. 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, община Бургас, за които е отреден нов УПИ Х-692, съответен на ПИ с проектен идентификатор 07332.64.692 по КККР на гр. Българово, община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ