ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12877 / 09.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.06.2022 - 14:59

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на помещения, част от сградата на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.609.16 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ І в кв.113 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ