ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12909 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 12:55

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – спортно игрище в двора на ОУ „Найден Геров“, находящо се в ж.р. Меден Рудник, представляващо част от ПИ с идентификатор 07079.656.34 по КК на гр. Бургас - публична общинска собственост, за осъществяване на спортно-възпитателна, тренировъчна и състезателна дейност

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ