ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12911 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 13:20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV-373 в кв. 50 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.373 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ