ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12913 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 13:26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на част от имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост в процедура на изменение на ПУП-ПУР и ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-336 и УПИ XXV-337 в кв. 53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ