ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12897 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 14:07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XII-132 и в УПИ XVIII-132 в кв. 13 по плана на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, съответни на ПИ с идентификатор 07079.832.304 и 07079.832.305 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ