ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13013 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 16:49

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.3866 по КК на гр.Бургас /част от бивш имот пл.№4 в бивш масив 37, местност „Дванадесетте“, б.местност „Оникилика“/, находящ се в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, землище на гр.Бургас в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас; 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.3866 по КК на гр.Бургас /част от бивш имот пл.№4 в бивш масив 37, местност „Дванадесетте“, б.местност „Оникилика“/, находящ се в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, землище на гр.Бургас /местност „Дванадесетте“, б.местност „Оникилика“/ в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас; 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ