ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13012 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 16:52

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на служебен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.826.22 по КККР на гр.Бургас и изменение на улична регулация между о.т.170а-170б-170в-170г и о.т.171б-171в-171г в устройствена зона 1/Жм по ОУП на гр.Бургас в строителните граници на кв.Долно Езерово, гр.Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ