ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13014 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 17:01

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.17 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.62, находящ се в зона „Хижи“, лесопарк „Росенец“, в територия с устройствен режим 07079/85 по ОУП на гр.Бургас. 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.62 по КК на гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ