ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13015 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 17:03

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр.Бургас, на територията на местност „Ментата“ по КВС на землището на кв.Банево, гр.Бургас, и обособяване на нов кв.29, обвързан с действащата улична регулацията на в.з. Минерални бани - Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ