ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13018 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 17:07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII и УПИ VIII в кв.43Г, по плана на ж.к.Лазур, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.432 и 07079.607.433 по КК на гр. Бургас 

 

 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ