ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13019 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 17:08

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-341 и I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас /ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на гр.Бургас/ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ