ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13020 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 17:12
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за:
  • Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр.Бургас, в предвидено разширение на кв.Лозово, гр.Бургас;
  • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр.Бургас, землище кв.Лозово, гр.Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр.Бургас;
  • ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.871 по КК на гр.Бургас, землище кв.Лозово, гр.Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр.Бургас. 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за:
  • Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр.Бургас, в предвидено разширение на кв.Лозово, гр.Бургас;
  • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр.Бургас, землище кв.Лозово, гр.Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр.Бургас;
ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.871 по КК на гр.Бургас, землище кв.Лозово, гр.Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр.Бургас 

 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ