ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13021 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 17:15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, във връзка е чл. 135, ал. 5 от ЗУТ за изработване на проект за изменение подробен устройствен план — план за улична регулация на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ в обхват на регулационния план на Зона А и Д, ж.р. „Меден Рудник“ и част от регулационния план на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, състоящо се в обособяване на две кръгови кръстовища при о.т.97 и о.т.7 — пресичане на бул. „Захари Стоянов“ / републикански път II-79 “Елхово - Бургас” / и промяна на уличната регулация за обслужващи улици по плана на ПЗ „ЮГ — Запад“, гр. Бургас.; 2. Одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл.124б, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план — план за улична регулация на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ в обхват на регулационния план на Зона А и Д, ж.р. „Меден Рудник“ и част от регулационния план на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, състоящо се в обособяване на две кръгови кръстовища при о.т.97 и о.т.7 — пресичане на бул. „Захари Стоянов“ / републикански път II-79 “Елхово - Бургас” / и промяна на уличната регулация за обслужващи улици по плана на ПЗ „ЮГ - Запад“, гр. Бургас; 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ