ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13030 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 17:55

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на младежта и спорта недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – офис №2 в сграда с идентификатор 07079.611.312.3 по КККР на гр. Бургас, представляваща многофункционална спортна сграда – разширение на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ПГРЕ „Г. С. Раковски“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ