ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13043 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 18:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-3754 в кв. 139 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 350 кв. метра по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ