ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13051 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 19:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III в кв. 83 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ