ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13049 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 19:28

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV-40043, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.501.958 по КККР на с. Маринка, чрез продажба на общинските 164/533 кв.м идеални части от имота 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ