ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13047 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 19:30

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда - подблоково помещение на две нива с идентификатор 07079.607.89.1.67 по КККР на гр. Бургас, находящо се в партерния етаж на бл. 89, ж.к. Лазур, гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ