ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13048 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 19:32

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.40.1.74 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. “Юрий Венелин“ №18 (ЖСК „Семеен кът“), вх. 5, ет. 1, обект №74, и отдаването му под наем по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ