ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13023 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.07.2022 - 19:42

от Весна Балтина - зам.-кмет при Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: “Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите, и модернизация на съществуващ обект ”Покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.024 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ , мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ