ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13297 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 12:11
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:
1.    Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр.Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр.Бургас, в предвидено разширение на населеното място, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.371, 07079.9.373 и 07079.9.374 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“. 
2.    Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за:
  • ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр.Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр.Бургас., в предвидено разширение на населеното място;
  • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.9.385 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр.Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр.Бургас., в предвидено разширение на населеното място. 
  • 3.    Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за:
  • ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр.Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр.Бургас., в предвидено разширение на населеното място;
  • ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.9.385 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр.Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр.Бургас., в предвидено разширение на населеното място.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ