ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13298 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 12:14

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв.Рудник, гр.Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.17.173 по КК на кв.Рудник, гр.Бургас - общинска публична собственост, вид територия „територия на транспорта“, с начин на трайно ползване „за местен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв.Рудник, гр.Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв.Рудник, гр.Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв.Рудник, гр.Бургас, отговарящ на УПИ XVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв.Рудник, гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ