ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13299 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 12:16

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о  „Бизнес парк Бургас-1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр.Бургас, в местност „Дванадесетте“ /бивша местност „Оникилика“/ по КВС на землището на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр.Бургас – общинска частна собственост. 2. Одобряване на ПУП-ПУР за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес парк Бургас-1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр.Бургас, в местност „Дванадесетте“ /бивша местност „Оникилика“/ по КВС на землището на гр.Бургас. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ