ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13303 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 15:41

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр.Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв.Сарафово, гр.Бургас, с който се засягат поземлени имоти, общинска собственост, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“, „за селскостопански горски ведомствен път“, „за местен път“ и „за пасище“. 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр.Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв.Сарафово, гр.Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал.1, във връзка с чл.16а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 4/Смф1 по ОУП на гр.Бургас, местност „Под шосето“, землище на кв.Сарафово, гр.Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ