ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13304 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 15:45

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ III-244 „за озеленяване“ в кв.29 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр Бургас /ПИ с идентификатор 07079.501.244 по КК на гр.Бургас/. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ