ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13324 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.10.2022 - 13:50

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022г., приета с Решение по т.2 от дневния ред на заседанието, проведено на 07.04.2022 г.  /Протокол №36 / на Общински съвет-Бургас, раздел VІ „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ