ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13407 / 16.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.11.2022 - 08:39

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на договорна ипотека в полза на търговска банка (финансова институция) за имоти с идентификатори 07079.605.384 и 07079.605.383 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Булпласт БГ 1“ ЕООД 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ