ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13440 / 17.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 11:40

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 34/934 кв. м. ид. ч. от УПИ ІV-76 в кв.29, целият с площ 934 кв. м по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ