ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13445 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 12:00

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба общинска идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.17.1330 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. „Старите лозя“, земл. кв. Рудник, гр. Бургас, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ