ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13446 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 12:02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща ПИ с идентификатор 32425.28.5 по КККР на с. Изворище, целият с площ 1000 кв. метра, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост  

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ