ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13467 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 17:46

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД, за изграждане на нов трафопост - тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ І в кв. 135б по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.319 по КККР на гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ