ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13475 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.16.1.107 в КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Странджа планина“ №17 (ЖСК „Български воин“), на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Сдружение за демократично образование - ФАР“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ