ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13476 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:37

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещения в имот – публична общинска собственост, находящи се в сградата на Кметството на кв. Рудник, гр. Бургас, представляваща сграда с идентификатор 07079.711.3516.1 по КККР на гр. Бургас по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за срок от 10 (десет) години 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ