ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13560 / 09.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.12.2022 - 17:16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнително финансиране за изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, финансира с АДБФП BG16M1OP002-2.004-0002-C02 Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ