ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13567 / 09.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.12.2022 - 17:39

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на недвижими имоти – частна общинска собственост на „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ – Община Бургас, представляващи самостоятелни обекти с №№1 и 6, находящи се на първия етаж на двуетажна масивна сграда с идентификатор 07079.608.320.3 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №19 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
The website encountered an unexpected error. Please try again later.