ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13569 / 09.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.12.2022 - 17:45

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-333  по влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ на „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас, целият с площ от 5016 кв.м., отреден „За високотехнологично производство“, зона гр.Българово отразен в КККР на Област Бургас, Община Бургас, гр.Българово, м.Вая кайряк като ПИ с идентификатор 07332.64.667 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
The website encountered an unexpected error. Please try again later.