ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13574 / 09.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 12.12.2022 - 16:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на идейна концепция за Археологически и термален парк „Акве калиде – Бургаски минерални бани“ и Генерален план за развитие на различни тематични и функционални зони в парк „Бургаски минерални бани“, обхващащ ПИ с идентификатори 07079.13.1958, 07079.13.1959, 07079.13.1960, 07079.13.1957, част от 07079.13.213, 07079.13.1522, 07079.13.1523, 07079.13.1524, 07079.13.1525, 07079.13.1514, 07079.13.1511, 07079.701.75, 07079.701.409, 07079.701.496, 07079.701.68, 07079.701.69, 07079.701.407, 07079.701.406, 07079.701.74, част от 07079.701.411, 07079.701.90, част от 07079.701.444, 07079.701.445 по КККР на гр. Бургас“
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
The website encountered an unexpected error. Please try again later.